Бях хоспитализирана в лечебно заведение с направление по НЗОК. По време на престоя в болницата исках да си направя изследвания на “частно” (аз да ги заплатя) в лабораторията на болницата, но ми отказаха с обяснението, че докато съм в болницата, не може да си правя изследвания на частно, тъй като НЗОК не позволява и ще глобят болницата.

Вярно ли е това? Ако съществува подобно ограничение за достъп до частни услуги, с какъв обхват е то? Къде мога да прочета текстовете и наредбите, които регламентират тези отношения?

Недялка Богданова, гр. Варна

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата, с назначаване на два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на 30 дни след изписването в същото лечебно заведение за болнична помощ.

Лечебното заведение, в което сте били хоспитализирана, е осигурило комплексно лечение съгласно приложение №12 на наредбата по чл.45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, т.е. на Наредба №3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - самостоятелно или по договор/и с друго лечебно заведение/я, за реализиране на пълния обем дейности по чл.319, ал.2 от НРД 2018 г.

При извършване на проверка от контролните органи на РЗОК и НЗОК, вашето вмешателство в лечебнодиагностичния алгоритъм на клиничната пътека и назначеното лечение от лекуващите лекари би могло да доведе до налагане на санкции на съответното лечебно заведение за болнична помощ.

След дехоспитализацията може да извършите и да платите исканите от вас изследвания.