Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер от 560 лева на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2019 година.

Заседанието на НСТС ще е от 11.00 часа в Министерския съвет.

С постановлението се определя и минималната часова работна заплата 3,37 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Повишаването размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта и качеството на живот на населението в страната и предвижданията за ръст на компенсациите на един нает за 2018 г. от 6,6 на сто до 8,4 на сто през 2019 г..

През 2019 г. минималната работна заплата ще се увеличи с 9,8 на сто от 510 лв. на 560 лв., ще се стимулира активността на пазара на работната сила, което ще доведе до нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на пазара на труда, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението, пише в доклада на социалния министър.

В документа се отбелязва, че за определянето на нов размер на минималната работна заплата от 560 лв. благоприятстват положителните тенденции на пазара на труда, устойчивият ръст на доходите от труд, съчетани с продължаващо нарастване на производителността на труда в страната.

"Стабилните макроикономически показатели и търсенето на висококвалифицирана работна ръка са предпоставка за увеличение на всички доходи. Очакванията са да се запази положителната тенденция за нарастване на средната работна заплата от последните години", е отразено още в доклада.

Очаква се работодателите да се обявят против увеличението на минималното възнаграждение. В становището на Българската стопанска камара се отбелязва, че предвиденият ръст от 9,8 на сто на минималната заплата за 2019 г., не съответства на ключови параметри, регламентирани в ратифицираната в началото на тази година Конвенция 131 на Международната организация на труда. Определеният ръст надвишава с 3,4 на сто процентни пункта кумулативния ръст от 6,4 на сто от прогнозната производителност на труда (3,3 на сто среден ръст до 2021 г.) и средногодишната инфлация за 2019 г. от 3 на сто. Според БСК значителният общ спад на заетостта в страната от над 69 хил. души в периода 2016-2018 г. има ясна връзка с високото и нарастващо отношение на минималната работна заплата към средната за последните три години в повечето административни области.

НСТС ще обсъди още и предложението на КТ "Подкрепа" за увеличение на възнаграждението за нощен труд. Синдикатът предлага то да стане процент от минималната работна заплата за страната - 0,5 процента от нея за един час нощен труд. Така при минимална работна заплата 560 лева - заплащането за час нощен труд би станало 2,80 лева. Сегашната стойност на заплащането от 0,25 лв. на час е определена през 2007 година.

Според БСК след повече от единадесет години е възможно нормативната разпоредба за нощния труд да бъде преразгледана, но се отбелязват и исканията на Асоциацията на организациите на българските работодатели за отпадане на добавката за т.нар. "клас прослужено време", отпадане на задължението за заплащане на първите три дни болнични от страна на работодателя, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата и др. Бизнесът настоява всички въпроси да бъдат разглеждани успоредно. БСК отбелязва още, че счита, че скокообразното нарастване на добавката за нощен труд, предложена от КТ "Подкрепа", не е приемливо.

НСТС ще обсъди още и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.