Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на птицекомбината за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в землището на с. Червена вода, съобщиха от екоинспекцията.

Нарушението е било установено в края на април при извънредна проверка по сигнал на жителите на селото за замърсени с отпадъци терени. На място било констатирано, че дружеството извършва реконструкция на собствен сграден фонд, като с образуваните строителни отпадъци оформя вътрешен път.

Дадени са предписания в кратки срокове изхвърлените отпадъци в земно-насипния ров да бъдат преместени на разрешената за целта площадка за временно съхранение, определена в комплексното разрешително на дружеството. Малкото количество опасен строителен отпадък – етернит, е бил събран и съхранен съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Последваща проверка установила, че предписанието е спазено.

Дружеството е внесло също необходимата документация за съгласуване изграждането на вътрешноведомствения път. Предстои директорът на екоинспекцията да определи размера на наказанието. За констатираното нарушение в ЗУО се предвижда санкция в размер от 1400 до 4000 лева.