Европейският съд задължи държавите членки да въведат изискване към работодателите да измерват точно колко часа дневно работят техните служители.

Това стана по искане на испански синдикати, които се оплакали до Централния съд на страната, че не може да се установи с точност колко часа извънреден труд полагат работниците и той да им се заплаща.

Според статистиката в Испания повече от половината извънредни часове не биват декларирани и заплащани на работниците.

Европейските магистрати смятат, че при липсата на система за измерване на продължителността на дневното работно време на всеки работник няма начин да се установи обективно и надеждно нито броят на отработените часове и разпределението им във времето, нито броят часове извънреден труд, което прави прекомерно трудно, ако не и невъзможно на практика работниците да упражняват правата си.

Топ магистратите отхвърлят твърденията, че Директивите за работното време и за безопасността и здравето на работниците на работното място дават право на работодателите да измерват действително положения труд само пожелание.

Съдиите на ЕС се позовават на Хартата на основните права и на Директивата за работното време, според които основно право на всеки работник е да има законово установената продължителност на работа, както и на междудневни и междуседмични почивки.

Само система на отчитане на действително изработените часове би улеснила уреждане на спорове, когато работниците искат да им се плати или да им се гарантира почивка, а контролните органи и съдилища ще могат да следят за спазване на трудовите права, посочват топ магистратите на ЕС.

Затова те смятат, че “държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време”.

Съдът добавя, че всяка държава може сама да избере при какви условия и какъв да е видът на отчитащата работните часове система.

За да стане решението на Съда на ЕС задължително и за България, трябва да се подаде подобен иск пред български съд, който да вмени на правителството да промени съществуващото у нас законодателство.