Ма­го­ве, ек­с­т­ра­сен­си и ча­ро­дей­ци от 4 дър­жа­ви се съ­би­рат в съ­бо­та край гро­ба на Ван­га в Ру­пи­те, за да по­че­тат па­мет­та на про­ро­чи­ца­та. Тя от­ле­тя от то­зи свят на 11 ав­густ пре­ди 23 го­ди­ни. Па­ни­хи­да­та ще се със­тои ден по-ра­но, за да мо­гат по­ве­че пос­ле­до­ва­те­ли на ба­ба Ван­га от бли­зо и да­ле­че да се съ­бе­рат в цър­к­ва­та й.

Вся­ка го­ди­на хо­ра­та се уд­во­я­ват, ка­то очак­ва­ни­я­та са то­зи уи­кенд в Ру­пи­те да има ре­кор­д­но струп­ва­не на ек­с­т­ра­сен­си. Към стра­на­та ни са се на­со­чи­ли га­да­те­ли от Бъл­га­рия, Ру­сия, Гър­ция и Се­вер­на Ма­ке­до­ния.

На­че­ло на рус­ка­та гру­па се очак­ва из­вес­т­на­та ле­чи­тел­ка Люд­ми­ла Ким, близ­ка при­я­тел­ка на Ван­га. Люд­ми­ла е с ко­рейс­ки про­из­ход, но е ро­де­на в Чеч­ня през 1941 г. Съд­ба­та я сре­ща с Ван­га, ко­га­то Ким оти­ва при нея, за да тър­си по­мощ за бол­ния си син. Но ба­ба Ван­га й раз­к­ри­ва, че тя са­ма­та при­те­жа­ва ле­чи­тел­с­ка дар­ба, ко­я­то тряб­ва да из­пол­з­ва, за да по­ма­га на хо­ра­та. Люд­ми­ла, ко­я­то е за­вър­ши­ла гим­на­зия със зла­тен ме­дал, е док­тор от Мос­ков­с­кия хи­ми­ко-тех­но­ло­ги­чен ин­с­ти­тут. С го­ди­ни­те две­те ста­ват мно­го близ­ки.

След­вай­ки съ­ве­ти­те на пет­рич­ка­та про­ро­чи­ца, Люд­ми­ла се от­да­ва на на­род­на­та ме­ди­ци­на и днес е из­вес­т­на ка­то "Ца­ри­ца­та на бил­ки­те". Ким е убе­де­на, че по­ве­че­то бо­лес­ти са след­с­т­вие на неп­ра­вил­но хра­не­не, лип­са на дви­же­ние, мрач­ни мис­ли и без­ве­рие. И вяр­ва, че ис­тин­с­ки­ят ле­кар е Бог.

Пок­ло­не­ни­е­то пред гро­ба на про­ро­чи­ца­та до бя­ла­та чер­к­ва "Св. Пет­ка Бъл­гар­с­ка" ще за­поч­не в 11 ча­са, ка­то за­у­по­кой­на­та мо­лит­ва ще от­с­лу­жи отец Жив­ко, съобщи standartnews.com. След то­ва на ми­ря­ни­те ще бъ­де раз­да­де­на пос­т­на хра­на. Те ще опи­тат ня­кои от лю­би­ми­те на Ван­га яс­тия - ло­зо­ви сар­ми и чуш­ки с боб.

Пос­ле­до­ва­те­ли­те на Ван­га обик­но­ве­но прис­ти­гат в Ру­пи­те още ве­чер­та пре­ди де­ня на па­ни­хи­да­та. Спят на от­к­ри­то край гро­ба й с на­деж­да­та тя да се яви пред тях. Спо­ред ми­ря­ни то­ва се е случ­ва­ло не­вед­нъж. Хо­ра­та раз­каз­ват, че при явя­ва­ни­я­та си ба­ба Ван­га из­ри­ча­ла про­ро­чес­ки сло­ва за стра­на­та ни или све­та, за пред­с­то­я­щи ка­так­лиз­ми, от­п­ра­вя­ла пре­дуп­реж­де­ния.