Правителството предлага председателят на БЧК Христо Григоров да бъде удостоен с орден „За гражданска заслуга” първа степен

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на Христо Григоров - председател на Българския червен кръст с орден „За гражданска заслуга” първа степен.

 

Повече от 25 години Христо Григоров заема ръководни постове в Българския Червен кръст - два мандата като председател на Столичната организация на БЧК, два мандата е заместник-председател на БЧК, а от 2001 г. е председател на БЧК - пети мандат.

През всички тези години Григоров работи всеотдайно за укрепване и утвърждаване на Българския Червен кръст като модерна и ефективна хуманитарна институция с европейски облик.

Нови 30 набора от данни ще бъдат публикувани на Националния портал за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“

Със свое решение правителството утвърди Списък с 30 набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани от няколко различни администрации до края на 2020 г. на Националния портал за отворени данни на Република България https://data.egov.bg/. Сред наборите от данни са следните регистри: Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци; Регистър на имотите с променено предназначение; Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти; Регистър за предоставените концесии за води - изключителна държавна собственост и редица други.

Предвидените за публикуване данни са събирани, съхранявани и предоставяни от институции на централната и местната администрация. След проведени проучвания и консултации с потребителите на данни, в Списъка са включени набори от данни, които са определени като данни с висока обществена стойност. Отговорните организации от обществения сектор са задължени при всяка промяна да актуализират публикуваните на Портала отворени данни.

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. С публикуването на данните на Националния портал за отворени данни се постига по-добра прозрачност и отчетност, подобрява се използването на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация.

Порталът за отворени данни е създаден през 2018 г. и представлява единна, централна, публична, уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и др.). Данните на Портала са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели. Държавна агенция „Електронно управление“ развива и надгражда обновения Портал за отворени данни на Република България от края на 2019 г.

Порталът съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 10 хиляди набори от данни, в отворен машинночетим формат, публикувани от почти 500 институции и организации. Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен както от компютър, така и от мобилни устройства. Порталът гарантира, че отворената информация, която се публикува, е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативните им задължения.

Одобрен е доклад за сключване на договори за изпълнението на модернизацията на жп участък Елин Пелин-Костенец

Правителството одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и предложението в него за сключване на договори за изпълнение на обособени позиции 2 и 3 от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин- Костенец“. Обектите са съфинансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

По този начин при реализацията на проекта ще се разходват в максимална степен отпуснатите средства, съгласно предоставената безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2019 г.

Министерският съвет прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2019 г. В него е направен анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния опит в публичния сектор, предоставена е и информация за дейността, свързана с координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през 2019 г.

Въз основа на отчетените напредък и тенденции за развитие, значително нараства броят на организациите, оценили системите си за вътрешен контрол с оценка „много добра“.

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор предвижда ръководителите на 315 организации от публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, всяка година да представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

Документът е изготвен на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор в удължения с един месец срок, съгласно § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Съгласно изискванията на закона, след приемането му консолидираният доклад ще бъде представен на Народното събрание и на Сметната палата.

Министерският съвет прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2019 г.

451 финансови инспекции и проверки са приключени през 2019 г. от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това показва отчетът за дейността на институцията, приет от Министерския съвет.

Приоритет в работата на Агенцията е осъществяване на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. Проверени са 1 068 обществени поръчки на обща стойност около 1,8 млрд. лв. При 161 поръчки (15% от проверените) са констатирани нарушения, свързани с неспазване принципите на ЗОП. Намаляването на този тип нарушения е с 41% спрямо предходната отчетна година, което показва, че осъществяваният контрол има дисциплиниращ и превантивен ефект върху възложителите.

При финансовите инспекции са проверени 4 474 договора, от които 2 793 са за възлагане на обществени поръчки, на обща стойност близо 1,486 млрд. лв. Наблюдава се увеличение с 39 % спрямо стойността на проверените подобни договори през предишния отчетен период.

С най-голям дял, както и през предходните години, са проверките, извършени в общини - 49%, и в търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала - 23,5% от общия брой.

През 2019 г. финансовите инспектори на АДФИ са съставили 935 акта за установяване на административни нарушения. 918 от тях са на физически лица и 17 - на юридически лица.

По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 295 631 лв.

Агенцията е дала 69 писмени указания на ръководителите на проверяваните организации за преустановяване на извършване на нарушение и/или за отстраняване на вредните последици от тях.

Наблюдава се тенденция за подобряване на средата при разходването на публичните средства в резултат на превантивната дисциплинираща роля на осъществявания контрол от АДФИ. При финансовите инспекции се отчита намаляване на установените виновно причинени вреди от страна на проверяваните организации и лица. През 2019 г. те са в общ размер на 10 403 473 лв., което е с 8 % по-малко в сравнение с предходната година.

Финансовите инспекции през 2019 г. са възложени от министъра на финансите - 120 бр. и от органите на прокуратурата - 113 бр., 85 - по искане на други институции, съгласно чл. 5 от ЗДФИ. a 133 са извършени на основание на годишния план на АДФИ.

През изминалата година в АДФИ са постъпили 578 сигнали и искания за извършване на финансови инспекции, като 82 от тях са съдържали сигнали за нарушения, които са от компетентността на други държавни органи и са им препратени по компетентност. В 288 от случаите, т.е. повече от половината, са подадени от държавни органи, физически и юридически лица. Това е показател за общественото доверие, с което се ползва агенцията при изпълнение на нейната мисия - защита на публичните финансови интереси.

Въвежда се единна по-ниска такса за новата обединената процедура по задължителна оценка на въздействието върху околната среда

Правителството прие постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Въвежда се единна по-ниска такса за новата процедура, която обединява задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП), с поне една от процедурите по издаване на комплексно разрешително (КР) и/или одобряване на доклад за безопасност (ДБ) на предприятие с висок рисков потенциал, на които ИП също подлежи, съгласно Закона за опазване на околната среда.

Изменението е свързано с въвеждането на новата обединена процедура със Закона за опазване на околната среда, в сила от 28.08.2019 г., за провеждането на която е предвидено да бъде събирана такса.

Обединената процедура се провежда по искане на възложителя на ИП, за което ще бъде събирана такса за изпълнение на административните функции на МОСВ по оценка на представената информация.

Осигурява се възможност за намаляване на разходите на възложителите за реализиране на инвестиционните им намерения, свързани с изпълнението на изискванията по нормативната уредба за опазване на околната среда и човешкото здраве, като заплащат една такса, по-ниска, отколкото при провеждане на самостоятелните процедури.

Прецизират се основанията при актуализиране на комплексно разрешително, предмет на административна такса, без да се въвежда нова такса в тези случаи с цел привеждане в съответствие с изменението на ЗООС от 2018 г.

Предвижда се общините да бъдат освободени от такса при отстраняване на трупове на китоподобни от плажните ивици. Целта е да се осигурят адекватни действия за опазване на общественото здраве и безопасност, както и по-бързо изясняване на причините за загубата на биологично разнообразие и причините за настъпването на смъртта при съответния екземпляр.

Променя се размерът на частта от продажната цена на дървесината за две държавни горски предприятия

Правителството промени размера на частта от продажната цена на здрава дървесина, внасяна във фонд „Инвестиции в горите” от „Югозападно държавно предприятие" (ЮЗДП) и от „Североизточно държавно предприятие" (СИДП) с 3 лв. за куб. м. дървесина. Така отчисленията при продажбата на дървесина на ЮЗДП се намаляват на 5 лв. за всеки кубичен метър дървесина, а на СИДП с 2 лв.

Целта е да се стимулира по-ефективното управление на оперативните средства на предприятията за изпълнение на обичайната им дейност. То е от съществено значение за поддържането на доброто здравословно състояние на горите и опазването на горските ресурси.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на три министерства

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. в размер на 105 300 лв. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г. Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

По бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. се одобряват допълнителни разходи в размер до 10 000 000 лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Правителството одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2020 година. Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2020 година в размер на 7 425 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г. С приетото правителствено постановление ще се извърши промяна по бюджета на Министерството на младежта и спорта за настоящата година.

Отпускат се до 4 млн. лева за финансиране на фундаментални научни изследвания

Правителството отпуска до 4 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. за обезпечаване на конкурс за фундаментални научни изследвания. Той се провежда от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) като с одобрените средства се очаква да бъдат финансирани приблизително 66 проекта.

Този конкурс е насочен към научни изследвания във всички области и е от особена важност за развитието на цялостния научен капацитет в страната. Целта е да се насърчи провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на проучвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства.

Очаква се по този начин да се подпомага високото ниво на научните изследвания в България и мястото на учените в българското общество и европейското научноизследователско пространство.

Отпускат се до 1,3 млн. лева за финансиране на ННП „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“

Министерският съвет отпуска до 1 300 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. за финансиране изпълнението на планираните дейностите по Националната научна програма (ННП) „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ), одобрена през 2018 г. и актуализирана през май 2020 г.

Програмата се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, като се наблюдава и координира от МОН. Срокът на изпълнение е 7 години, като бюджетът на програмата за първата година е 1 300 000 лв. и може да нарасне до 1 900 000 лв. за всяка следваща година. През 2019 г. бяха финансирани 7 проектни предложения на обща стойност 420 000 лв. с двугодишен период на изпълнение.

С отпуснатата сума в размер до 1 300 000 лв. по програмата се предвижда да бъдат изплатени средствата за втората година от изпълнението на финансираните проекти в размер до 420 000 лв., а с останалите до 880 000 лв. Фонд „Научни изследвания“ ще стартира конкурс за набиране на нови проектни предложения. С тях се очаква да бъдат финансирани приблизително 7 проекта.

Целта на ННП „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации, като по този начин емиграцията на научен потенциал се замени с научна мобилност.

Очаква се по този начин да се повиши броят на утвърдените и водещи учени,, които не само създават и развиват съвременни научни изследвания, но и въвеждат най- новите научни идеи и постижения в образователния процес във висшите училища.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с площ 675 кв. м. Той се намира в землището на село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. Имотът попада в обхвата на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни” към ДП „Югозападно държавно предприятие” - Благоевград. Вещното право се учредява за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности в полза на Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Съгласно друго правителствено решение, от Министерство на отбраната се отнемат три поземлени имота и се включват в Държавния поземлен фонд. Имотите се намират в област Търговище, с. Вардун.

На Министерството на отбраната безвъзмездно се предоставя управлението на три имота-публична държавна собственост. От Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ /ВВВУ/ имотите, намиращи се в гр. Долна Митрополия, се отнемат, поради отпаднала нужда, и се предоставят за управление на Министерството на отбраната, с оглед бъдещи разпоредителни действия.

„Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял в недвижим имот в с. Свежен чрез пряко договаряне със съсобственика - община Брезово. Обектът не е необходим за дейността на „Български пощи” ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Министерският съвет промени статута на част от терен в м. „Узунджа алан“, село Стрелци, от частна държавна на публична държавна собственост. Той е управляван от Министерството на вътрешните работи за нуждите на Областна дирекция Пловдив. Имотът е необходим за изпълнение функциите на дирекцията във връзка със сигурността на страната, включително и за съхранение на военновременни и кризисни запаси.

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за модернизиране на близо 3,2-километров участък между Ихтиман и Септември от железопътната линия София - Пловдив. Имотите се намират в урбанизираната територия на гр. Белово и са определени съгласно одобрения проект за изменение на подробни устройствени планове - планове за регулация и застрояване на имоти за трасето. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

България открива почетно консулство в Шри Ланка

Правителството прие решение за откриването на почетно консулство на България в Шри Ланка. Седалището му ще бъде в Коломбо, а консулският окръг ще обхваща цялата страна. За почетен консул ще бъде назначен Андре Милее Еристус Фернандо.

Новото почетно консулство ще спомогне за по-ефективното развитие на двустранните отношения на България с Шри Ланка в областта на търговията, икономиката, културата, консулското сътрудничество, за създаване на осведоменост за страната и за стимулиране на контактите между хората.

Кандидатурата на Андре Милее Еристус Фернандо за почетен консул е подкрепена с препоръки от държавния министър на външните работи, министъра на правосъдието, правата на човека и правната реформа и министъра на енергетиката и управлението на енергийните и транспортните услуги на Шри Ланка.

Той е собственик на фирма, която се занимава с хотелиерство и отдих, товарни превози и логистика, авиация, корабоплаване, рибарство, възобновяема енергия и стратегически инвестиции.

Сърбия открива почетно консулство в Пловдив

Министерският съвет на Република България даде съгласие за назначаване на почетен консул на Република Сърбия в Пловдив.

Постът поема Анастасия Росенова Солакова. Към момента тя е управляващ партньор на МГС-Ойл ЕООД, което се занимава с товарни автомобилни превози.

Седалището на почетното консулско длъжностно лице на Сърбия е град Пловдив, а консулският окръг обхваща територията на области Ловеч, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Одобрени са резултатите от българското участие в проведени видеоконферентни срещи на ресорни министри от държавите-членки на ЕС

Правителството одобри доклада за българското участие в неформалната видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки на ЕС, проведена на 8 юни 2020 г.

По време на срещата министрите имаха възможност да обсъдят представените на 20 май 2020 г. от Европейската комисия Стратегия „От фермата до трапезата за справедлива, здравословна и екологична хранителна система“ и „Стратегията за биоразнообразието за 2030 - Да върнем природата в нашия живот“. Бяха засегнати и темите по Пакета за възстановяване и бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) и връзките на тези предложения с Общата селскостопанска политика (ОСП) и текущия законодателен дебат за прилагане на ОСП в следващия програмен период.

Всички министри поискаха от ЕК повече информация относно методологията и принципите на определените целеви стойности в стратегиите, касаещи селското стопанство и за представяне на кумулативна оценка на социално-икономическото въздействие от прилагането на стратегиите върху сектора. ЕК коментира, че бъдещите законодателни предложения ще бъдат съпроводени с оценка на въздействието и че ще се отчитат националните специфики.

Министрите изразиха позиция, че предложеното от Комисията повишение с €26.5 млрд. (текущи цени) на земеделския бюджет в сравнение с предложението на ЕК о г 2018 1 е положителна стъпка. Мнозинството отбеляза това повишение като все още недостатъчно, предвид завишените очаквания към фермерите в контекста на Европейския зелен пакт и съпътстващите го стратегии.

На 9 юни се проведе неформален видеоконферентен разговор между министрите на икономиката и на финансите на държавите-членки на Европейския съюз. Министрите обмениха мнения за Плана за възстановяване за Европа. Заедно с Европейската комисия и Европейската централна банка те направиха равносметка на състоянието на мерките, предприети до момента, в отговор на кризата. В рамките на Европейския семестър Хърватското председателство информира участниците за обсъжданията в комитетите по време на подготвителния процес за постигане на съгласие за специфичните за страните препоръки за 2020 г. и становищата на Съвета за актуализираните програми за стабилност или конвергенция.

Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси проведе неформална видеоконференция в част „Здравеопазване“ на 12 юни. Заседанието протече в две сесии. В рамките на първата, министрите обмениха мнения по предложението за Регламент за програма за здраве - EU4Health. От страна на всички държави-членки беше изказана подкрепа за новата законодателна инициатива. Същевременно общо беше и посланието за необходимостта от разписване на ясни механизми за участие на държавите членки в изпълнението на програмата и в процедурите по одобрение на годишните програми. По отношение на приоритетите министрите изказаха подкрепа за укрепване на подготвеността за реакция при кризи (вкл. България), цифровизация, борба с хронични незаразни болести, вкл. онкологичните заболявания и др.

Втората тема касаеше инициативата на Европейската комисия за осигуряване на ваксина за COVID-19 и думата взеха 19 държави-членки, сред които беше и България. Наред с изразената подкрепа за търсене на съвместно решение, почти всички делегации реферираха към липсата на прозрачност по инициативата, роля на държавите-членки, необходими гаранции за това, че ваксина ще бъде налична, че ще бъде безопасна и ефективна и на достъпна цена. Европейската комисия отчете така получената обратната връзка като позитивна и увери, че ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки. Германското председателство представи приоритетите си, които са съобразени с необходимостта от адресиране на проблемите от епидемията с COVID-19.

На 16 юни се проведе Съвет „Общи въпроси“ по видеоконферентна връзка. Представена бе българската позиция по Плана на Европейската комисия за възстановяване на Европейския съюз, финансова рамка за периода 2021- 2027 г. и по отношенията ЕС-Великобритания. Сред другите обсъдени теми бяха осемнадесетмесечната програма на Съвета за периода 1 юли 2020 г. - 31 декември 2021 г. и подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 юни. По пакета за възстановяване и МФР всички държави-членки се обединиха около разбирането за спешната необходимост от постигането на политическо споразумение и заявиха готовност за конструктивен диалог. От българска страна беше подчертана необходимостта от адекватно финансиране на дългосрочните политики и приоритети на ЕС, както и подкрепата за най-слабо развитите региони на ЕС чрез кохезионната политика.

Определен е концесионер на морски плаж „Силистар“

Определен е концесионер на морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с новоучредено търговско дружество, в което участниците в „ММ ГРУП“ ДЗЗД притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 5 /пет/ лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 5 /пет/ лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 10,50 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 53 515 лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията са в размер на 637 920 лв. с ДДС.

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 5/2020 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 5 за 2020 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Към конституционно дело № 5 е присъединено конституционно дело № 6 за 2020 г., образувано по искане на 63 народни представители за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В становището на Министерския съвет са изложени подробни аргументи, че оспорената разпоредба не противоречи на чл. 4, чл. 16, чл. 48 и чл. 56 от Конституцията и затова исканията на ВАС и на народните представители следва да се отхвърлят от Конституционния съд като неоснователни и необосновани.

Одобрени са промени в бюджетната процедура за 2021 г.

Със свое решение правителството прие изменение и допълнение на Решение № 64 на Министерския съвет от 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г., изменено с Решение № 273 на Министерския съвет от 2020 г., с което се създава необходимата организация и се осигурява координация между отделните разпоредители с бюджет в етапа на бюджетно планиране.

В контекста на обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на вируса COVID-19, се въвеждат нови срокове, респективно се отлагат за втория етап от бюджетната процедура за 2021 г.:

провеждането на процедурата по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2015 г.) за разглеждане и одобряване на нови инвестиционни проекти, които ще се финансират с държавни заеми и/или държавногарантирани заеми през 2021 г.;

изготвянето, разглеждането и одобряването от Министерския съвет на проекта на решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.;

изготвянето, разглеждането и одобряването от Министерския съвет на проекта на решение за норматив за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми на БНР и БНТ през 2021 г.

Направеното допълнение в частта на правилата на бюджетната процедура за 2021 г. е във връзка с текста на § 8, ал. 2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, бр. 34 от 2020 г.), съгласно който с одобряването от Министерския съвет на Конвергентната програма се считат за одобрени и макроикономическата прогноза и средносрочната бюджетна прогноза, съгласно изискванията на § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Проектът на решение позволява своевременно изготвяне на необходимите разчети и дългови ограничения, които да бъдат включени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., съответно и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. и привежда бюджетния процес в съответствие с мерките и действията, произтичащи от обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение.

Община Петрич ще управлява „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на групова археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Петрич за срок от 10 години.

Археологическата недвижима културна ценност „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“, с обща площ 1013,291 дка се намира в област Благоевград, община Петрич, село Рупите, местност „Кожух“.

Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей в град Петрич.

Обновява се състава на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г.

Министерският съвет прие решение за одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г.

Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 членове и 12 заместник-членове в състава на Комитета на регионите.

Одобрени са кандидатурите на 11 членове и 12 заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз, които са предложени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Един от българските представители в Комитета на регионите е одобрен в края на 2019 г. по същия ред. Членове на делегацията са Таня Христова - кмет на община Габрово, Владимир Москов - кмет на община Гоце Делчев, Емил Иванов - кмет на община Своге, Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора, Златко Живков - кмет на община Монтана, Иван Алексиев - кмет на община Поморие, Малина Едрева - общински съветник в Столичен общински съвет, Неджми Али - кмет на община Джебел, Павел Гуджеров - кмет на община Раковски, Радослав Ревански - кмет на община Белица, Румен Гунински - кмет на община Правец, и Стефан Радев - кмет на община Сливен.

Обновеният състав на делегацията отразява резултатите от последните местни избори и е съобразен с общите принципи на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Одобрен е отчет по плана за действие за присъединяването ни към ERM II и Банковия съюз и последващи ангажименти след това

Правителството одобри отчет по Плана за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, както и последващи ангажименти след присъединяването, като е предоставен мандат на министъра на финансите да преговаря по тях.

Това решение на правителството представлява естествено продължение на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие на страната ни в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и за намеренията ни за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на еврогрупата.

Отчетът по Плана предоставя информация за изпълнението на мерките в областта на: засилване на рамката на надзора в банковия сектор, подобряване на макропруденциалната рамка, засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества); подобряване на рамката за несъстоятелността, засилване на рамката за борба е изпирането на пари и модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия.

Одобрени са и последващи ангажименти, които страната ни следва да изпълнява след присъединяването си към ERM II и Банковия съюз. Те са в областта на небанковия финансов сектор, рамката за управление на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. Изпълнението на последващите ангажименти ще бъде част от условията за последващото ни приемане в еврозоната и въвеждане на еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Предстои да бъдат проведени преговори по тези последващи ангажименти с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания.

Правителството пое ангажимент да осигури допълнителни финансови средства за съфинансиране на проект „Развитие на жп възел София, жп участък София-Волуяк“

Правителството пое ангажимент за осигуряването на допълнителни финансови средства от държавния бюджет в размер до 126 612 169 лева за изпълнение на проект „Развитие на железопътен възел София, участък София-Волуяк“. Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Възел София е един от двата железопътни възела, разположени на основната TEN-T мрежа, и едновременно с това на коридор „Ориент/Източно-Сре?