София. Средата на календарната година носи промени в редици сфери на обществения живот. Агенция „Фокус“ подготви кратка справка на това, което влиза в сила от днес:

Увеличение на пенсиите
С 5,73% ще бъдат осъвременени всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2018 г. По силата на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава на 219,43 лв.
Социалната пенсия се повишава от 125,58 лв. на 132,74 лв. , което е увеличение от 7,16 лева. По данни на НСИ 136 500 пенсионери ще получат увеличени пенсионни плащания в резултат от приетата промяна. Тя ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.
1200 лв. става максималният размер на пенсиите. По разчети на НСИ в резултат от увеличаването на тавана на пенсиите от сегашните 65 000 хил. пенсионери, които са ограничени от съществуващия таван, 41 хил. ще получат отпуснатия размер на пенсията, а малко над 23 хил. ще бъдат ограничени от новия по-висок таван.

С между 150 и 250 лева се увеличават заплатите в областните болници
С между 150 и 250 лева се увеличават заплатите в областните болници. Повишението ще бъде различно за отделните лечебни заведения. Ръководството, персоналът и синдикатите ще преценят дали същото да бъде получено под формата на увеличение на основната работна заплата, под формата на ДМС, или съчетание от двете. В представената от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев Методиката за формирането на разходите за персонал и формирането на работните заплати се посочва, че разходите за персонал трябва да бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получава конкретното лечебно заведение. Второ – допълнителните плащания за постигнати резултати не могат да надхвърлят 50% от общите разходи за персонал, с изключение на допълнително разпределение на приходите, които идват от клинични проучвания и от приходите от извършени услуги, утвърдени по Ценоразпис на лечебното заведение. Трето – максималният индивидуален размер на допълнителното материално стимулиране за немедицинския персонал не може да надхвърля 80% от основната заплата, а за медицинския персонал не може да надхвърля три пъти размера на основната работна заплата. Министерството на здравеопазването предлага съотношението на работните заплати между санитар, професионалист по здравни грижи и лекар да бъде 1 към 1,7 към 2,2. При други равни условия това съотношение ще осигури постигането на нивата, заложени в Колективния трудов договор.

Природният газ поевтинява, а токът, парното и топлата вода поскъпват
От 1 юли цената на природния газ, по която „Булгаргаз” ЕАД продава на крайните снабдители и на клиенти е в размер на 44,90 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е с 0,27 лв/MWh или с 0,60% по-малко в сравнение с действащата цената за второто тримесечие на годината.
На открито заседание енергийният регулатор предвиди средно поскъпване на електроенергията с 3.5%, а парното и топлата вода – с 4.5%. Най-голямо следва да е повишението за битовите клиенти на ЕВН в Югоизточна България – 3.59%. Потребителите на ЧЕЗ в Западна България ще плащат с 3.46% по-големи сметки, а най-малко ще е поскъпването за абонатите на „Енерго-Про“ в Североизточна България – с 3.38 %. Най-голямо увеличение на топлоенергията е предвидено за Разград - 17.53%, и Габрово - с 12.53%. В София се очаква поскъпване с 4.3%, в Пловдив увеличението е със 7.4%, колкото е и в Бургас. Във Враца цената на топлоенергията нараства със 7.52 %, а във Велико Търново - със 7.26 процента. Скокът в цената в Плевен е с 6.1%, а по-малки са в Русе - 3.86 %, Перник - 1.77% и Варна - 1.96%. Парното ще поевтинее само в Сливен - с 0.4%. Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме направените предложения.

Увеличават се помощите за отопление за предстоящата зима
Започва приемането на заявления-декларации за отпускането на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 г. С направени промени на 28 юни се предвиждат осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане. Размерът на помощта ще бъде увеличен значително, като базата за определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният ѝ размер предстои да бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври т.г. В същото време предвиденото увеличение с 5.7 % на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ. За новия отоплителен сезон като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“ в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.
Разширява се и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.
С оглед на провежданата политика за стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система са въведени и три нови целеви групи, включващи: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции “Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище.

Всички производители на ток излизат на борсата
След като парламентът прие окончателни промени в Закона за енергетиката, всички производители на ток се задължават да излязат на борсата от средата на година, въвеждане на „умни“ електромери и отпадане на таксата за пренос при износ на ток. Основното изменение е изваждането на свободния пазар на всички производители, които досега имаха преференциална цена за електроенергията. Това са малките производители с инсталирана мощност между 1МВтч и 4МВтч. Идеята е по този начин да се осигурят допълнителни количества електроенергия на борсата и подобряване на конкуренцията. Така тези производители преминат от преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране с премия. До 31 август 2019 г. те трябва да подпишат договор за компенсиране с премия с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), като договорите влизат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г. Досега енергията от тези малки производители се изкупуваше на 100% от обществения доставчик (НЕК) и те на 100% бяха компенсирани от ФСЕС. Промените ще засегнат 12 централи с високоефективно комбинарано производство и 360 централи с възобновяеми енергийни източници. Годишно тези централи общо произвеждат около 1 500 000 МВтч електроенергия. Клиентите ще могат да следят онлайн потреблението си на ток чрез „умни“ електромери. Чрез тях крайният клиент ще може да контролира своето потребление онлайн и съответно – да контролира своята цена. Това дава възможност за реално плащане на това, което е изразходил. Отпада таксата за пренос при износ на ток от България. Няма да има промяна в цените за потребителите.