––––––––––

О Б О С Н О В К А Пo ЧЛ. 58 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС – СТАДИОН „ЛОКОМОТИВ“ и прилЕжащите му площи

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 3

ІІ. ЦЕЛИ НА КОНЦЕСИЯТА   3

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯ. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА. 4

3.1. КОНЦЕСИОННА ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 4

3.2. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 8

3.3. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА. 9

 • МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР 11
 • 4.1. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. 11

  4.2. EДИН КОМПЛЕКТ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА НА УЧАСТНИК. БЕЗ ВАРИАНТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА. 11

  4.3. ОСНОВАНИЯТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ. 12

  4.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СПОРТЕН ОБЕКТ И ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. 15

  4.5. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. 18

  4.6. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. 19

  4.7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 21

 • ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА. 25
 • 5.1. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА.. 25

  5.2. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ, КАКТО И ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. 28

  5.3. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНЦЕСИЯТА. 29

  5.4. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА. 32

  5.5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 33

 • ПРОГНОЗНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ 34
 • 6.1.УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.. 34

  6.2. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР. 37

  6.3. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. 42

  6.4. ГАРАНЦИИ НА КОНЦЕСИОНЕРА.. 42

  6.5. КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ.. 43

  6.6. ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИЯТА И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ.. 43

  VII. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОНЦЕСИЯТА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ. 44

   

  І. ВЪВЕДЕНИЕ

   

  Целта на тази Обосновка е да се мотивира законосъобразността и целесъобразността на концесията за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост.

  Обосновката се основава на разработени от външни консултанти концесионни анализи – правен, технически и финансово-икономически, и е разработена в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

   

  ІІ. ЦЕЛИ НА КОНЦЕСИЯТА

   

  Предоставянето на концесия за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост има за цел да осигури:

  • създаване на условия за развитие на публично-частното партньорство в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;

  –   изграждане на модерно спортно съоръжение, което да отговаря на потребностите на общината;

  –   развитие на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ като функционален и привлекателен спортен комплекс, покриващ изискванията на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА)[1] за стадиони „Четвърта категория“;

  –   подобряване на условията на спортно-тренировъчната дейност на спортните клубове;

  –   развитие и подпомагане на други спортни дейности с освободените от общинския бюджет средства за поддръжка на спортния комплекс.

  Постигането на тези цели изисква влагането на инвестиции и човешки ресурси в поддържането и управлението на обектите. В контекста на липсата на достатъчно средства в общинския бюджет за поддържането и стопанисването на стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи концесията като форма на въвеждане на частно участие в тези дейности е достатъчно аргументирано предложение пред местната изпълнителна власт.

  Концесионните анализи обосновават наличието на правно основание и законосъобразност за предоставяне на концесия за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части.

  Предоставянето на концесия е обосновано и от гледна точка на целесъобразността от привличането на частния инвеститор в стопанисването на публичните активи. Финансово-икономическият анализ обосновава ефективността на концесията от гледна точка на препоръчаните в анализа параметри – минимален размер на инвестициите, срок на концесията и задължението за концесионно възнаграждение.

  Към настоящия момента стадион „Локомотив“ разполага с един официален затревен терен, чиято тревната настилка е подменена през 2016 г., два тренировъчни терена изкуствена и естествена настилка. Цялата инфраструктура, терени и сградният фонд се нуждаят от основен ремонт и реконструкция.

   

  ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯ.ВИД НА КОНЦЕСИЯТА.3.1. КОНЦЕСИОННА ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА

   

  3.1.1. Концесионна територия

  Концесионната територия е поземленият имот, върху който е разположен Обектът на концесията. Концесионна територия е с обща площ от 96 892 кв. м. и обхваща следния поземлен имот: Поземлен имот с идентификатор 56784.540.81 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с обща площ от 96 892 кв. м. (деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: стадион, който поземлен имот представлява дворно място, застроено и незастроено, съставляващо УПИ VI (шест римско) – 575 (петстотин седемдесет и пет), обществено обслужване, спортни дейности, квартал 1 (едно), по плана на „ВСИ-МО“, при съседи съгласно Скица № 15-180694 от 28.02.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър на гр. Пловдив: 56784.540.1226; 56784.540.83; 56784.540.1036; 56784.540.820; 56784.540.1039; 56784.540.1184; 56784.540.1046, актуван като публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.

   

  3.1.2. Обект на концесията

  Обектът на концесията обхваща част от разположените върху концесионната територия сгради и съоръжения, както следва:

  1) Сграда с идентификатор 56784.540.81.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 28 939 (двадесет и осем хиляди деветстотин тридесет и девет) кв.м., на 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  2) Сграда с идентификатор 56784.540.81.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  3) Сграда с идентификатор 56784.540.81.8 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 76 (седемдесет и шест) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  4) Сграда с идентификатор 56784.540.81.10 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 17 (седемнадесет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  5) Сграда с идентификатор 56784.540.81.11 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка единадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 10 (десет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за търговия, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  6) Сграда с идентификатор 56784.540.81.12 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, дванадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 11 (единадесет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за търговия, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  7) Сграда с идентификатор 56784.540.81.13 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, тринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 17 (седемнадесет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  8) Сграда с идентификатор 56784.540.81.15 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, петнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 57 (петдесет и седем) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

  9) Недовършен обект на строителство на етап груб строеж, разположен в североизточния ъгъл на поземлен имот с идентификатор 56784.540.81, с разгърната застроена площ от 4 500 кв.м., включващ постройка с изпълнени ограждащи стени и покрив на 7 етажа с предназначение за общежитие и постройка с изпълнени ограждащи стени и покрив на 1 етаж с предназначение за столова.

  Обектът на концесия включва и:

  1) Следните принадлежности: прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на §5, т.31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесия или на предоставянето на услугите в обекта на концесия;

  2) Приращенията и подобренията върху обекта на концесия, върху концесионната територия и върху принадлежностите, които са публична общинска собственост, извършени от Концесионера с негови средства за срока на концесията.

  В обекта на концесията не са включени следните самостоятелни обекти, разположени на територията на гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.540.81:

  • Зали за волейбол с обща площ от 4 254, 80 кв. м., включващи следните самостоятелни обекти и прилежащата към тях площ:
   • Сграда с идентификатор 56784.540.81.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 485 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., на 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
   • Сграда с идентификатор 56784.540.81.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 107 (сто и седем) кв.м., на 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
   • Сграда с идентификатор 56784.540.81.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 137 (сто тридесет и седем) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: друг вид сграда за обитаване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
   • Сграда с идентификатор 56784.540.81.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 58 (петдесет и осем) кв. м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за енергопроизводство, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
   • Сграда с идентификатор 56784.540.81.14 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 572 (петстотин седемдесет и две) кв. м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
  • Тенис кортове с обща площ от 3 194, 21 кв. м., включващи спортен терен (тенис корт) и следния самостоятелен обект и прилежащата към него площ: сграда с идентификатор 56784.540.81.9 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 13 (тринадесет) кв. м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за търговия, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
  • Зала за лека атлетика с обща площ от 2 507,07 кв. м., включваща следния самостоятелен обект и прилежащата към него площ: сграда с идентификатор 56784.540.81.7 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 1492 (хиляда четиристотин деветдесет и две) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.
  3.2. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

  3.2.1. Определяне на Предмета на концесията.

  Предметът на концесията включва:

  3.2.1.1. изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за концесиите; и

  3.2.1.2. предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи.

   

  С оглед на така посочения Предмет концесията на Спортен комплекс – Стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите.

  Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставянето и управлението на услуги, концесията се определя като концесия за строителство. Следователно съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията на Спортен комплекс – Стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост следва да бъде определена като концесия за строителство.

   

  На Концесионера ще бъде възложено:

 • a) изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за концесиите за реконструкция и модернизация на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото да получава приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или да извършва със строежа друга търговска дейност; и
 • б) предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, заедно с правото да експлоатира тези услуги, включително правото да получава приходи от извършването им при поемане на оперативния риск.

   

  3.2.2.   Описание на строителството, включено в Предмета на концесията.

  Строителните дейности, които ще бъдат предоставени на Концесионера чрез концесията, ще включват:

  а) проектиране и изпълнение на строеж в рамките на концесионната територия съгласно Инвестиционната програма на Концесионера; и

  б) проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи, чрез които се реконструира и се извършва основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия.

   

  Концесионерът ще следва да извърши проектиране и изпълнение на строеж и на строителни и монтажни работи съгласно предложената от него инвестиционна програма, задължителна част от която са следните строежи и строително-монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части:

   

   Описание на бъдещи обекти за строеж и на съществуващите обекти за реконструкция и основен ремонт1.Изграждане на Южна трибуна на стадиона2.Цялостен ремонт на тревното игрище3.Цялостен ремонт на игрище с изкуствена трева4.Цялостен ремонт на маломерно игрище с изкуствена трева5.Завършване на строежа на общежитието и въвеждането му в експлоатация6.Изграждане на трибуна „Бесика“7.Реконструкция на източна трибуна8.Ремонта на пътната инфраструктура9.Реконструкция на централната трибуна

   

  3.2.3.   Описание на услугите, включени в Предмета на концесията.

   

  С концесията се възлага на Концесионера извършването на спортни услуги, а именно треньорски услуги и услуги, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт.

  3.3. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА.

  ЗК определя видовете концесии въз основа на два основни критерия:

  а) според предмета: концесия за строителство, концесия за услуга и концесия за ползване (чл. 6, ал. 2 от ЗК); и

  б) според органа, който ги възлага: държавни, общински или съвместни (чл. 6, ал. 3 и 4 от ЗК),

  както и въз основа на един допълнителен критерий:

  в) според наличието или липсата на трансграничен интерес.

   

  3.3.1. Вид на концесията според предмета й.

  Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за концесиите изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строеж и на строително-монтажни работи и дейности, чрез които съществуващи обекти – общинска собственост се реконструират, преустройват, възстановяват или им се извършва основен ремонт от икономически оператор, който поема оперативния и строителния риск, се предоставя чрез концесия за строителство.

  В ЗК, в чл. 10 е направено изрично определяне на някои възможни смесени случаи като един или друг вид концесия: (а) когато предмет на възлагането е както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставяне и управление на услуги, концесията се определя като концесия за строителство; (б) когато предмет на възлагането е както изпълнение на строителство и/или предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект – публична държавна или публична общинска собственост, концесията се определя като: (1) концесия за строителство, когато е възложено строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2; или (2) концесия за услуги – в останалите случаи.

   

  С оглед на тези законови дефиниции на видовете концесии според техния предмет концесията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите и ще бъде определена като концесия за строителство, което включва:

  а) изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за концесиите за реконструкция и модернизация на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото да получава приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или да извършва със строежа друга търговска дейност; и

  б) предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, заедно с правото да експлоатира тези услуги, включително правото да получава приходи от извършването им при поемане на оперативния риск.

   

  В Обекта на концесия могат да се извършват спортните услуги, включени в Предмета на концесията, а именно: треньорски услуги и услуги, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт, както и други атракционни и рекреационни дейности и свързани с тях стопански дейности (продажба на спортни стоки, ресторантьорство и хотелиерство).

  3.3.2. Вид на концесията според органа, който я възлага.

  Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите според органа, който ги възлага, концесиите биват държавни или общински. В чл. 6, ал. 4 от Закона за концесиите е посочено, че когато се възлага от два или повече публични органа, концесията е съвместна концесия. Съвместната концесия може да бъде държавна – когато се възлага от двама или повече министри, общинска – когато се възлага от двама или повече кметове на общини, и съвместна концесия с държавно и общинско участие – в останалите случаи.

  С оглед на това законово разграничение концесията за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части ще бъде определена като общинска концесия по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите, тъй като органът, който я възлага, е кметът на община Пловдив.

  3.3.3. Вид на концесията според наличието или липсата на трансграничен интерес.

  Чл. 11 от ЗК прави допълнително разграничение между следните две категории концесии: концесии с трансграничен интерес и концесии без трансграничен интерес. Концесии с трансграничен интерес са концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е по-голяма или равна на левовата равностойност на прага, определен с регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директива 2014 /23/ЕС 6 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (Директивата за концесиите). Към момента този праг е EUR 5,548,000[2]. Всяка концесия за строителство или концесия за услуги, чиято стойност е под определения праг, както и всяка концесия за ползване, са определени като концесии без трансграничен интерес (чл. 11, ал. 2 от ЗК).

  Изчислената прогнозна стойност на концесията за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части, е в размер на 80 335 380 лева, което я определя като концесия с трансграничен интерес.

  3.3.4. Изводи относно вида на концесията.

  Настоящата концесия е определена като общинска концесия за строителство с трансграничен ефект, защото:

 • се възлага от кмета на община Пловдив;
 • концесията е концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, тъй като Предметът й включва изпълнение на строителство по смисъла на чл.7 , ал.2, т. 1 и 2 от ЗК и предоставяне на спортни услуги, и съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията е за строителство;
 • стойността на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага, определен с регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директивата за концесиите.
 •  

  IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

   

  Изискванията към икономическите оператори, потенциални Участници в процедурата за определяне на Концесионер за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, са съобразени с Предмета на концесията и стойността й, както и с обема и естеството на строителството и услугите, описани в предходния раздел, които са включени в Предмета на концесията. В максимална степен са отчетени особеностите на Обекта на концесия, както и сложността на концесията. Спазено е законовото изискване (чл.5, ал.2 от Закона за концесиите) да не се дава необосновано предимство и да не се поставят в по-неблагоприятно положение определени икономически оператори или определени видове строителство или услуги.

  Концесионерът се определя чрез открита процедура.

  4.1. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.

  Съгласно чл. 59 от ЗК са предвидени следните условия за възлагане на концесията:

  а) за Участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице

  основание за изключване;

  б) Участникът отговаря на условията за участие в процедурата;

  в) офертата на Участника отговаря на минималните изисквания към офертите;

  г) Концедентът да е приложил критериите за възлагане, така както са посочени в

  Документацията за концесията.

  4.2. EДИН КОМПЛЕКТ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА НА УЧАСТНИК. БЕЗ ВАРИАНТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА.

  Всеки Участник има право да подаде само един комплект Заявление и Оферта. Подаването от един Участник или член на Консорциум на повече от един комплект Заявление и Оферта или участието на индивидуален Участник или член на Консорциум в друг Консорциум води до отхвърлянето на всички Заявления и Оферти, в които участва това лице (в качеството на Участник или член на Консорциум).

  В настоящата Процедура за определяне на Концесионер и възлагане на концесия не се допускат варианти и/или алтернативи на Заявленията и Офертите.

  Въвеждането на тези изисквания за участие не нарушава принципите на пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Целта е да се елиминират възможностите за „договорки“ между участници в процедурата и да се избегнат случаите на „нагласени“ оферти, при които на практика участници в процедурата са абсолютно наясно с параметрите на офертата на други участници в процедурата, и това се прави с цел непременно да се „спечели“ съответната процедура.

  Подобни случаи ще бъдат налице, когато има участие на Участник в процедурата или член на Консорциум, в друг Участник, или като член на Консорциум. Същата хипотеза на недопустима „зависимост“ е налице и когато Участник или член на Консорциум подаде заявление за участие и оферта, ако взаимоотношенията му с друг участник или член на консорциум са такива, че съответните Заявление и Оферта могат да се смятат като отнасящи се към един и същи орган на управление на едни или същи лица. В подкрепа на изложеното по-горе са и разпоредбите на чл. 101, ал. 9-11 от Закона за обществените поръчки (правилата на обществените поръчки и концесиите, установени от Европейската комисия, следват едни и същи основни принципи, сред които и основните принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз – принципите на равнопоставеност и недопускане на нелоялна конкуренция). Също така, съгласно т. 61 от преамбюла на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите), с цел борба с измамите, предотвратяването на привилегии и корупцията и за да се предотвратят конфликти на интереси, държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят прозрачност на процедурата за възлагане и равнопоставеност на всички кандидати и оференти. Посочените мерки следва по-специално да имат за цел премахване на конфликтите на интереси и други сериозни нередности.

   

  4.3. ОСНОВАНИЯТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

  Основанията за изключване са описани подробно в Документацията за концесията и са както следва:

   

  4.3.1. Икономически оператор не се допуска до участие в качеството на Участник (независимо дали като самостоятелно лице