Проект на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация за обществено обсъждане публикуваха вицепремиерите Томислав Дончев и Екатерина Захариева. Правилата за поведение на хората на държавна служба са описани в 27 члена и регулират както взаимоотношенията им на работното място, така и в личния им живот.

В мотивите към проекта пък е записано, че целта на акта е да се разшири "каталогът на принципите за поведение на служителите", а сред основните такива са записани - законност, лоялност, добросъвестност, безпристрастност, равнопоставеност, отговорност, политически неутралитет, почтеност, конфиденциалност, публичност и прозрачност, колегиалност и учтивост.

Според публикувания от Дончев и Захариева проект, във взаимоотношенията с гражданите, с юридическите лица и с други организации, освен осъществяване на дейността при спазване на принципите за поведение, служителите са длъжни да се произнасят в законоустановените срокове по исканията на гражданите и организациите и да им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси, като им показват, че са на тяхно разположение и им отделят необходимото време; да информират гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга; да опазват и да не разкриват извън установения ред информация, представляваща лични данни или търговска тайна на лицата, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните задължения.

Служителите в държавната администрация, освен това, трябва да спазват деловия вид в облеклото, съответстващ на служебното им положение и на институцията, която представляват, както и да не оказват какъвто и да било тормоз върху свои колеги или подчинени, бил той от психически, физически, сексуален и "всякакъв друг характер", съобщи "Правен свят". Служителите, които са станали свидетели на неетично или опасно поведение, на насилие, нехуманно или обидно отношение към което и да е лице от страна на друг служител, ще са длъжни да докладват на непосредствения си ръководител.

В личния си живот служещите в държавната администрация нямат право да се държат по начин, който е несъвместим със закона или със самия Кодекс, както и да се стремят "да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им да целят да ги преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си".

При неспазването на някой от посочените в Кодекса принципи за поведение, съответният служител ще трябва да понесе дисциплинарна отговорност. Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 4 октомври.