В редакцията на Glas.bg постъпиха десетки запитвания за това как трябва да изглежда служебната бележка, издавана от работодател. Свързахме се с юрист, който ни даде образец с изчерпателната информация по темата. 

По-краткият вариант може да съдържа текст СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от фирма "ИМЕТО на фирмата" и абзац: "Потвърждавам, че …………………………………………………………. е ................./длъжност/ и има сключен договор с компанията. Пътуването е с цел посещение на работното място на лицето".

Отдолу се пише дата, град и работодателят поставя подпис, по възможност и печат. 

По-подробният вариант на служебна бележка е този: 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

/във вр. със Заповед No. РД-01-143/20.03.2020 г./


 

Изх. No. ............................... 2020 г.

 

Долуподписаният …………………………………………………………..,  с ЕГН ………………….,  лична карта № …………………., издадена на ………………… г. от ……………………, в качеството си на законен представител на “……………………………” ………., ЕИК …………………, наричано по-долу за краткост „РАБОТОДАТЕЛ

 

издавам настоящата служебна бележка в уверение на това, че

 

служителят/работникът …………………………………………………………..,  с ЕГН ………………….,  лична карта № …………………., издадена на ………………… г. от ……………………, с настоящ адрес в област ................................., община ........................ гр. ......................., ПК ............, кв. ..............................,  ул. ………………….. No. …….., вх. ............., ет. ……, ап. ……..

 

има действащ трудов договор с РАБОТОДАТЕЛЯ и изпълнява следната длъжност: .........................................

 

Документът се издава, за да удостовери необходимостта от придвижване на лицето до работното му място в гр./с.област ................................., община ........................ гр. ......................., ПК ............, кв. ..............................,  ул. ………………….. No. …….., вх. ............., ет. ……, ап. …….. и обратно - до настоящия му адрес.

 

Пътуването на служителя представлява неотложно пътуване и/или е обусловено от потребност от трудово естество.

 Да послужи пред: всички държавни и общински органи, вкл. МВР.

Телефон за връзка с РАБОТОДАТЕЛЯ: .......................................

 

Дата: ___________ г.

 

 ПОДПИС: