Емитираните от правителството Държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар към 30 септември са на стойност 5.4 млрд. лв., сочат данни на Българска народна банка.

От тях в следващите 8 месеца, или до 13 юли 2020 г., ще падежират ДЦК за точно 1.2 мрлд. лв.

Търгуемите ДЦК, емитирани от правителството на външни пазари, са на стойност 12.98 млрд. лв., пише profit.bg.

Еврооблигациите и глобалните облигации са 7, 10, 12 и 20-годишни, като ще падежират между 2022 – 2024, както и между 2028 и 2035 г. за по-дългосрочните.

На вторичния пазар през третото тримесечие на годината са търгувани 5.9 млрд. лв. ДЦК в лева и 1.275 млрд. лв. в евро.

Общо 31.6% (2.283 млрд. лв.) от търгуваните на вторичен пазар емисии са ДЦК до 7 години, докато емисиите до 25 г. съставляват 68.4% от изтъргуваните обеми (4.938 млрд. лв.).

В обемите се включват и осъществените през периода на третото тримесечие и репо сделки, както и обратните репо сделки.

Кои са най-големите държатели на ДЦК днес?

Данни на централната банка показват, че банките продължат да са най-големите държатели на държавен дълг – 3.569 млрд. лв., което представлява 66% от общия дълг.

Застрахователните дружества и пенсионните фондове държат 20.9%, представляващи 1.13 млрд. лв., докато небанковите финансови институции, фирмите и гражданите днес държат ДЦК на стойност 654 млн. лв., което е дял от 12.1 на сто.

Делът им обаче се понижата най-бързо спрямо година по-рано, когато те държаха 14.3%, или 806 млн. лв.

Чуждестранните инвеститори държат 55.7 млн. лв., което е само 1% от държавния дълг, емитиран от правителството. Преди 12 месеца чуждите инвеститори притежаваха 63.9 млн. лв. вложения в ДЦК.