По-голямата част от шофьорите в България са имали злощастната съдба да срещнат катаджийската палка или да бъдат хванати в нарушение от камерите за видеонаблюдение.

Често срещано нарушение е неправомерното спиране, което идва дюшеш на служителите, готови да уловят в крачка всяко нарушение.

Какво да правим, ако един ден под чистачката на автомобила си намерим глоба за неправилно паркиране?

Много шофьори плащат санкцията по банков път, но изненадващо превеждат сумата на… грешните хора. Може да се окаже, че погрешно внасяте сумата на МВР, а не по разплащателна сметка на общината.

Ако имате наложена глоба с фиш по ЗДвП от служители на сектор „ Общинска полиция” и инспектори от Центъра за градска мобилност при Столична община, то следва да заплатите санкцията по разплащателна сметка на Столичната община, която е:

BG98SOMB91303113442901 – "ОБЩИНСКА БАНКА" АД БАНКОВ КОД

(BIC): SOMB BGSF

Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се счита за връчване на фиша. Срокът за доброволно заплащане на глобата е седем дни от датата на изготвяне на уведомлението. При неплащане на глобата в срока за доброволно плащане (седем дни), издаденият фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичен изпълнител.

Пак съгласно ЗДвП службите за контрол, определени от кмета на общината, контролират в населените места спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства. Кметът на Столичната община е определил звено "Общинска полиция" да контролира по Закона за движение по пътищата, тоест то може да осъществява административно-наказателна дейност.