София. През първото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответния период на предходната година и с 1.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).
В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:
„...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...“.
Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.
Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2019 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.
Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за първото тримесечие на 2019 г. на 6 юни 2019 година.
Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 23 884 млн. лева.
Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. е 20 301 млн. лeвa.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83.9%), което в стойностно изражение възлиза на 20 042 млн. лева. През първото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 3 820 млн. лв. и заема 16.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.
През първото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП се увеличава с 1.1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж, спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 1.8%, крайното потребление - с 0.3%, и бруто образуването на основен капитал - с 0.2%.
През първото тримесечие на 2019 г. БВП нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.0%.
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 3.5%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2.6% през първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5.0%, а вносът на стоки и услуги - с 1.7%.