Различните видове данъци върху движимо и недвижимо имущество за 2018 година ще може да се плаща от утре, съобщават от общинската дирекция „Местни данъци и такси“ в Пловдив. Пловдивчани ще могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2019 г.

 

Ето и какви са сроковете за плащанията:

Данък върху недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства 

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска      -                              до 01.07.2019 г.

Втора вноска      -                              до 31.10.2019 г.

На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие          -           до 31.01.2019 г.

За второто тримесечие          -           до 30.04.2019 г.

За третото тримесечие           -           до 31.07.2019 г.

За четвъртото тримесечие   -           до 31.10.2019 г.

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.